Winkelwagen

Algemene Voorwaarden van MenScript

Inleiding

Welkom bij MenScript! Als een vooraanstaand online platform, bieden we gespecialiseerde e-health diensten en gezondheidsproducten specifiek ontworpen voor mannen van 18 jaar en ouder in Nederland. Onze missie is om jou gemakkelijk toegang te geven tot kwalitatieve gezondheidszorg en cosmetische producten, rechtstreeks vanuit het comfort van je eigen huis. Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld om een duidelijk beeld te geven van wat je van ons kunt verwachten en wat wij van jou verwachten. Door onze diensten te gebruiken, ga je akkoord met deze voorwaarden, dus neem de tijd om ze zorgvuldig door te lezen.

Gebruiksvoorwaarden

Onze diensten zijn exclusief beschikbaar voor mannen die 18 jaar of ouder zijn. Bij het aanmaken van een account op MenScript, vragen we je om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken. Dit is cruciaal voor het correct leveren van onze diensten. Ons aanbod varieert van medicijnen zoals finasteride en Viagra tot cosmetische producten, allemaal specifiek afgestemd op de behoeften van mannen. We benadrukken het belang van het verantwoord gebruik van onze diensten en producten, en verwachten dat je deze in overeenstemming met onze richtlijnen en de geldende wetgeving gebruikt.

Privacybeleid en Gegevensbescherming

Jouw privacy is van het grootste belang voor ons. MenScript houdt zich strikt aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat we jouw persoonlijke en medische gegevens met de grootst mogelijke zorg behandelen. Wij gebruiken deze informatie alleen om onze diensten te leveren en delen deze nooit met derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming, tenzij dit wettelijk vereist is. Jouw gegevens worden veilig opgeslagen en zijn alleen toegankelijk voor geautoriseerd personeel. Je hebt te allen tijde het recht om inzicht te krijgen in de gegevens die we over jou bewaren en kunt verzoeken om correcties of verwijdering.

Beperkingen in de Medische Dienstverlening

Als e-health service erkennen we de beperkingen die inherent zijn aan het online aanbieden van medische zorg. Hoewel we ons inzetten om je van accurate en nuttige gezondheidsinformatie te voorzien, kunnen onze diensten geen volledige vervanging bieden voor persoonlijke medische consultaties. We adviseren je dan ook om altijd een arts of zorgverlener te raadplegen voor specifieke medische aandoeningen of noodgevallen. Onze diensten zijn bedoeld als aanvulling op, en niet als vervanging van, traditionele medische zorg.

Gebruikersverantwoordelijkheden en -verplichtingen

Als gebruiker van MenScript ben je verantwoordelijk voor het verstrekken van accurate en volledige informatie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, je persoonlijke en medische gegevens. Het is belangrijk dat je begrijpt dat de effectiviteit van onze diensten sterk afhankelijk is van de juistheid van de informatie die je verstrekt. We verwachten dat je onze diensten en producten op een verantwoorde manier gebruikt, met respect voor de richtlijnen en voorschriften die we verstrekken. Ongeoorloofd of frauduleus gebruik van onze diensten is strikt verboden en kan leiden tot de beëindiging van je toegang tot onze diensten.

Betaling en Vergoeding

Bij MenScript streven we ernaar om transparant te zijn over de kosten van onze diensten en producten. De prijzen voor onze diensten zijn duidelijk vermeld op onze website en kunnen worden betaald via de verschillende betalingsmogelijkheden die we bieden. We begrijpen dat omstandigheden kunnen veranderen, dus bieden we een flexibel annulerings- en restitutiebeleid. Mocht je besluiten om een bestelling te annuleren, laat het ons dan zo snel mogelijk weten, zodat we je situatie kunnen beoordelen en, indien van toepassing, een passende restitutie kunnen verwerken.

Intellectueel Eigendom

Bij MenScript hechten we veel waarde aan onze unieke identiteit en de inhoud die we aanbieden. Alle inhoud van de MenScript-website, inclusief maar niet beperkt tot het websiteontwerp, tekst, grafische afbeeldingen en foto's, zijn exclusief eigendom van MenScript en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Dit omvat auteursrechten, handelsmerken, en andere vormen van intellectueel eigendom.

Het is belangrijk te benadrukken dat het zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming verboden is om enig onderdeel van onze website te kopiëren, reproduceren, herpubliceren, uploaden, posten, openbaar te maken, of te verspreiden. Dit verbod omvat alle vormen van inhoud, waaronder tekst, afbeeldingen, logo’s en elk ander materiaal dat je op onze site vindt. Het onrechtmatig gebruik van ons materiaal kan leiden tot juridische stappen en claims voor schadevergoeding onder de geldende wetgeving.

We begrijpen dat er situaties kunnen zijn waarin je mogelijk toestemming wilt vragen voor het gebruik van specifieke inhoud van onze website. In dergelijke gevallen kun je contact opnemen met onze klantenservice. We staan open voor vragen en zullen overwegen of we toestemming kunnen verlenen, afhankelijk van het beoogde gebruik en de aard van de aangevraagde inhoud.

Ons intellectueel eigendomsbeleid is bedoeld om de integriteit en de unieke waarde van de MenScript-website en de diensten die we aanbieden te beschermen. We vragen je vriendelijk om onze rechten te respecteren en bij te dragen aan het behoud van de kwaliteit en authenticiteit van onze diensten.

Beperking van Aansprakelijkheid

MenScript streeft ernaar om kwalitatief hoogwaardige e-health diensten en producten te leveren. Echter, gezien de aard van e-health, is het mogelijk dat de verstrekte informatie niet volledig overeenkomt met uw specifieke gezondheidssituatie. MenScript is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of in verband staat met het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van onze diensten, tenzij dergelijke schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van onze kant. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, gevolgschade of schade door verloren gegane winst, gegevensverlies of bedrijfsonderbreking.

Gebruikers worden eraan herinnerd dat zij altijd het advies van een arts of andere gekwalificeerde zorgverlener dienen in te winnen voor specifieke vragen over hun gezondheidstoestand. MenScript is niet verantwoordelijk voor beslissingen of acties genomen op basis van de informatie of diensten aangeboden op de website. Het gebruik van de website en diensten is volledig op eigen risico van de gebruiker.

Wijzigingen in de Dienst en Voorwaarden

MenScript behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in de inhoud, diensten, prijzen en deze Algemene Voorwaarden. Veranderingen in de Algemene Voorwaarden worden effectief zodra ze op de website worden gepubliceerd. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze voorwaarden regelmatig te herzien. Voortgezet gebruik van onze diensten na dergelijke wijzigingen impliceert acceptatie van de nieuwe voorwaarden.

Beëindiging en Opschorting van Diensten

MenScript behoudt zich het recht voor om uw toegang tot onze diensten te beëindigen of op te schorten indien u deze Algemene Voorwaarden schendt. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, misbruik van de diensten, frauduleuze activiteiten, het verstrekken van valse of misleidende informatie, of activiteiten die onze operaties kunnen schaden of onze reputatie in gevaar kunnen brengen.

In het geval van beëindiging, zullen wij u informeren over de reden van beëindiging en heeft u de mogelijkheid om eventuele openstaande transacties af te ronden, tenzij dergelijk handelen een risico vormt voor MenScript, andere gebruikers, of in strijd is met de wet.

Klachten en Geschillen

Klachten met betrekking tot onze diensten kunnen worden ingediend door een e-mail te sturen naar onze klachtenafdeling. Wij nemen klachten serieus en streven ernaar deze binnen een redelijke termijn te behandelen. Als je niet tevreden bent met de afhandeling van jouw klacht, kun je verdere stappen ondernemen volgens de Nederlandse wetgeving.

In het geval van een geschil proberen we eerst een oplossing te vinden via onze klantenservice. Als een geschil niet opgelost kan worden en leidt tot een juridisch conflict, valt dit onder de jurisdictie van de bevoegde Nederlandse rechtbank.